Biokaasu- ja kompostointilaitokset

Suomi

  • Preseco
  • RMG Pointo
  • Citec
  • MK-Protech Oy
  • Stormossen

Englanti

  • Bowes of Norfolk

Islanti

  • Molta ehf